DIESELLAND
AUTORAK

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119), dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AUTORAK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000943714, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN, NIP: PL8672253958, tel. kontaktowy (+48) 15 823 91 80. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Firma szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Firma jest administratorem danych swoich klientów. Firma przechowuje i przetwarza dane:

– imiona i nazwiska Użytkowników, adresy do wysyłki, adresy e-mail, numery telefonów

– imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów osób do kontaktu,

– dane rejestrowe firmy Użytkowników (w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adres e-mail)

– informacje o świadczonych usługach (w tym złożonych zamówieniach, etapach realizacji zamówień, sprzedanych produktach).

Dane osobowe przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,

– w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą ( jeżeli Firma jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Firma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Firmę do retencji danych.

Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie przez osoby do tego upoważnione albo przetwarzających, z którymi Firma ściśle współpracuje.

Witryna dieselland.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputerowe przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Firma stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Firma zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

GOOGLE:

Polityka
Warunki